อะไรคือสังคมอยู่ดีมีสุขถ้วนทั่ว
อะไรคือสังคมอยู่ดีมีสุขถ้วนทั่ว
เป็นเวลานับร้อยนับพันปีมาแล้ว “เสี่ยวคัง” หรือ “สังคมอยู่ดีมีสุข” เป็นคำที่สื่อถึงการมีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุข มั่งคั่ง มั่นคง สงบสุขของชาวจีนเป็นวิถีชีวิตตามอุดมคติที่ฝันใฝ่แสวงหา อีกทั้งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาแห่งยุคสมัยที่เป็นรูปธรรมของจีน ปลายปี พ.ศ. 2563 การสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข กำลังจะบรรลุผลสำเร็จสมดังที่ประชาชนจีนทั้งมวลต่อสู้ร่วมกันมา