ยูนนานแหล่งผลิตถั่วแมคคาเดเมียที่ใหญ่ที่สุดของโลก

2023-03-16 16:08:14
แหล่งที่มา :CMG

เมื่อ 30 ปีก่อน เมล็ดถั่วแมคคาเดเมียได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากออสเตรเลียมาถึงเมืองหลินชาง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน และหลังจากที่ได้มีการคัดเลือกสายพันธุ์ พัฒนาการเพาะปลูกและขยายพันธุ์มานานหลายปี จนกระทั่งปัจจุบัน เมืองหลินชางมีพื้นที่ปลูกถั่วแมคคาเดเมียมากถึง 2.63 ล้านหมู่ (ราว 1.1 ล้านไร่) จัดเป็นพื้นที่ผลิตถั่วแมคคาเดเมียที่ใหญ่ที่สุดของโลก และในปี 2561 ถั่วแมคคาเดเมียหลินชางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศีน เพื่อคุ้มครองสินค้าท้องถิ่นชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

หลังจากการพัฒนามาหลายปี ถั่วแมคคาเดเมียนอกจากใช้ทานเป็นอาหารโดยตรงแล้ว ยังได้นำส่วนต่าง ๆ ของถั่วมาใช้ประโยชน์ เช่น ผลิตเป็นน้ำมันถั่ว พัฒนาการใช้กากน้ำมันถั่วและการใช้เปลือกถั่ว เป็นต้น อีกทั้ง ยังได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องสําอาง และยา เป็นต้น อุตสาหกรรมถั่วแมคคาเดเมียของเมืองหลินชางเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศมากมาย ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอีกด้วย ในปี 2565 ผลผลิตของถั่วแมคคาเดเมียในเมืองหลินชางอยู่ที่ 78,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5.436 พันล้านหยวน (ราว 27.26 พันล้านบาท) รายได้ต่อหัวของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 2,945 หยวน (ราว 14,772 บาท)

แหล่งที่มา:CMG

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ยูนนานแหล่งผลิตถั่วแมคคาเดเมียที่ใหญ่ที่สุดของโลก