“เกิงไห่-1” รูปแบบใหม่ของฟาร์มทางทะเลในจีน

2023-07-14 11:00:59
แหล่งที่มา :CMG

พื้นที่ชายฝั่งทะเลของจีนมีระยะทางกว่า 18,000 กิโลเมตร ขนาดของน้ำน่านที่อยู่ในประเทศจีนมีพื้นที่ 3 ล้านตารางกิโลเมตร มีศักยภาพในการสร้างสรรค์โกดังในทะเล” เป็นอย่างมาก ฟาร์มทางทะเลขนาดใหญ่ “เกิงไห่-1” ในเมืองเอียนถาย มณฑลซานตงมีลักษณะการทำงานหลายรูปแบบเช่น การประมงและการเพาะเลี้ยงทางทะเล  การท่องเที่ยว การตกปลาเป็นต้น เป็นรูปแบบการพัฒนาฟาร์มทางทะเลเชิงสันทนาการ

ระยะแรกของโครงการก่อสร้างฟาร์มทางทะเล “เกิงไห่-1” มีรูปร่างเหมือนกลีบดอกไม้ 3 กลีบ ซึ่ง “กลีบดอก” นั้นคือกระชังเลี้ยงปลา 3 ลูก ซึ่งสามารถเลี้ยงปลาพันธุ์ดีได้ 2 แสนตัวต่อปี คาดว่าจะมีน้ำหนักรวม150 ตันต่อปี ส่วนระยะที่สองของโครงการนั้นจะเพิ่มลักษณะการทำงาน โดยมีการท่องเที่ยว ที่พัก ภัตตาคาร การเรียนการสอนและการวิจัยเข้าไปด้วย

 
“เกิงไห่-1” รูปแบบใหม่ของฟาร์มทางทะเลในจีน