บทวิเคราะห์ : จีนระดมกำลังทั่วประเทศสนับสนุนการพัฒนาของทิเบต

2022-09-20 17:40:10
แหล่งที่มา :CMG

ตลอดช่วง 71 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การปลดแอกทิเบตด้วยสันติวิธีใน ค.ศ.1951 เป็นต้นมา จีนดำเนินนโยบายให้ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนการพัฒนาทิเบตอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ทำให้ทิเบตเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงจากทิเบตเก่าที่ยากจนและล้าหลังพัฒนาเป็นทิเบตใหม่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นในจีนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบทางระบบการเมืองของจีน

ทิเบตตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เลวร้าย การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก อีกทั้งยังขาดแคลนทรัพยากรด้วย จึงตกอยู่ในสภาวะยากจนมาเป็นเวลายาวนาน ก่อนทศวรรษ 1950 เกษตรกรรมในทิเบตยังคงเป็นแบบโบราณ เครื่องมือเกษตรที่ใช้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเครื่องมือที่ทำจากไม้ และผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยมีเพียง 4 - 5 เท่าของเมล็ดพันธุ์ที่หว่านเท่านั้น ซึ่งไม่ต่างจากเมื่อหลายร้อยปีก่อนมากนัก อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่ผลิตด้วยมือเปล่า

เพื่อช่วยให้ทิเบตหลุดพ้นจากสภาวะยากจน จีนได้ใช้ประโยชน์จุดแข็งของระบบการเมือง โดยได้ระดมกำลังจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทิเบต ตั้งแต่ค.ศ. 1950 รัฐบาลกลางได้ดำเนินนโยบายพิเศษต่าง ๆ โดยได้ระดมกำลังทรัพย์ กำลังคน และทรัพยากรชนิดอื่น ๆ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาทิเบต ต่อมา ในทศวรรษ 1960 มณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศจีนเริ่มจัดส่งสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในภาคการผลิตและการใช้ชีวิตประจำวันไปยังทิเบต เช่น ธัญญาหารจาก ซินเจียง ชาจากฝูเจี้ยน ปศุสัตว์พันธุ์ดีจากเสฉวน และผ้าห่มจากเซี่ยงไฮ้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทิเบต

ตั้งแต่ค.ศ. 1980 รัฐบาลกลางมีการจัดประชุมสัมมนาระดับชาติเกี่ยวกับภารกิจพัฒนาทิเบตรวม 7 ครั้ง และได้กำหนดพิมพ์เขียวแบบบูรณาการว่าด้วยการพัฒนาทิเบต

เมื่อค.ศ.1994 ที่ประชุมสัมมนาระดับชาติเกี่ยวกับภารกิจพัฒนาทิเบตครั้งที่ 3 มีมติให้ระดมกำลังทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของทิเบต ภายใต้นโยบายดังกล่าว หน่วยงานรัฐบาล ภูมิภาคระดับมณฑล และรัฐวิสาหกิจที่กำกับดูแลโดยรัฐบาลกลางได้รับมอบหมายให้จับคู่กับพื้นที่ต่าง ๆ ของทิเบต เพื่อให้การสนับสนุนแก่พื้นที่นั้น ยกตัวอย่างเช่น ปักกิ่งและมณฑลเจียงซูได้จับคู่กับเมืองลาซ่า เมืองเอกของทิเบต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของเมืองลาซ่า ขณะที่เซี่ยงไฮ้ มณฑลซานตง จี๋หลิน และเฮยหลงเจียง ตลอดจน China Baowu Steel Group และบริษัทเคมี Sinochem Group ได้จับคู่กับเมืองยื่อคาเจ๋อ(Xigaze) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองในทิเบต

เมื่อค.ศ. 2010 หลังมีการจัดประชุมสัมมนาระดับชาติเกี่ยวกับภารกิจพัฒนาทิเบต ครั้งที่ 5 รัฐบาลกลางได้ตัดสินใจว่า 17 มณฑลที่ร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาทิเบตจัดรายได้ทางการคลัง 0.1% ต่อปี ให้แก่ทิเบต เพื่อนำไปสมทบในกองทุนช่วยเหลือทิเบต ทำให้กองทุนสงเคราะห์ดังกล่าวสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

โครงการจับคู่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทิเบตดังกล่าวมีบทบาทมากในกระบวนการบรรลุเป้าหมายความมั่งคั่งร่วมกัน และความเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้หลักประกันทางการเมืองที่มั่นคงสำหรับกลไกนี้ ทั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงแนวคิดการพัฒนาของจีนที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ระหว่างค.ศ. 1994 - 2020 ภายใต้นโยบายการจับคู่ช่วยเหลือทิเบตดังกล่าว มีการอัดฉีดเงินทุนจำนวน 52,700 ล้านหยวน เข้าสู่ทิเบตผ่านโครงการ 6,330 โครงการ ขณะเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมากกว่า 9,600 คน ได้รับการคัดเลือกและส่งไปทำงานในภูมิภาคทิเบต

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา การสนับสนุนทิเบตอย่างแข็งขันในระดับชาติทำให้ทิเบตเกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด และสามารถหลุดพ้นจากสภาวะยากจนโดยสิ้นเชิงก่อนสิ้นปีค.ศ. 2019 ปัญหาความอดอยากและความยากจนในทิเบตได้กลายเป็นเรื่องในอดีต

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของทิเบตเติบโตขึ้นจาก 129 ล้านหยวนในค.ศ. 1951 มาเป็น 208,000 ล้านหยวนในค.ศ. 2021 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของชาวชนบทในทิเบตเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักติดต่อกันเป็นเวลา 19 ปี อายุขัยเฉลี่ยของชาวทิเบตเพิ่มขึ้นจากเพียง 35.5 ปีในค.ศ. 1951 มาเป็น 72.19 ปีในค.ศ. 2021 นอกจากนี้ ทิเบตยังเป็นภูมิภาคระดับมณฑลแห่งแรกในจีนที่ให้การศึกษาฟรีเป็นเวลา 15 ปี นับตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย

บทวิเคราะห์ : จีนระดมกำลังทั่วประเทศสนับสนุนการพัฒนาของทิเบต