จีนจะสร้างโอกาสมากมายให้กับโลกอย่างแน่นอน

2022-09-21 15:36:22
แหล่งที่มา : people.com.cn

(โดยนาย Albertus Lopez อธิบดีกรมแรงงานรัฐเปร์นังบูกู ประเทศบราซิล)

ผมให้ความสำคัญกับการอ่านและทำความเข้าใจหนังสือ “สี จิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ” เป็นอย่างมาก จากหนังสือเล่มนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้แนวคิดการบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และเข้าใจสาเหตุที่ทำให้จีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาอย่างมหาศาล ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงมีความคิดที่ลึกซึ้งในการบริหารประเทศทั้งในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และการสร้างอารยธรรมนิเวศวิทยา ประสบการณ์ดังกล่าวควรค่าแก่การนำไปเป็นแบบอย่าง เริ่มจากการขจัดความยากจนเชิงสัมบูรณ์ จนกลายเป็นการสร้างสังคมที่อยู่ดีกินดีถ้วนทั่ว จากการป้องกันและควบคุมมลพิษจนสามารถสร้างอารยธรรมนิเวศวิทยาขึ้นมาได้ จากความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการต่อต้านโควิด-19 จนกลายเป็นการสร้างประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกัน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจให้กับประชาชนของผู้นำ ท่านสี จิ้นผิง จึงเป็นบุคคลที่น่าเคารพเลื่อมใสอย่างยิ่ง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้เสนอข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” สร้างความสนใจให้กับ 140 กว่าประเทศที่รวมถึงกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” นั้น ยึดถือหลักร่วมปรึกษาหารือ ร่วมสร้างและร่วมแบ่งปัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ ประเทศจีนยึดมั่นในหลักการเจรจาและปรึกษาหารือ ร่วมสร้างร่วมแบ่งปัน การมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากกัน และร่วมมือกับกลุ่มประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” เพื่อพัฒนาร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจทางการเมือง เศรษฐกิจแบบผสมผสาน การไปมาหาสู่ระหว่างผู้คน เพื่อสร้างความสงบสุขให้แก่ประชาชนในกลุ่มประเทศตลอดแนวเส้นทาง ซึ่งมีนัยสำคัญยิ่งในสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงของปัจจุบัน ประเทศจีนเสนอให้มีการสร้างเวทีความร่วมมือแบบพหุภาคี ได้แก่ ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย กองทุนเส้นทางสายไหม ฯลฯ ซึ่งได้สร้างโอกาสความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ประเทศต่าง ๆ มากขึ้น

ในปีพ.ศ. 2562 ผมได้รับคำเชิญชวนจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเรซีฟี เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาการแลกเปลี่ยนการเริ่มต้นธุรกิจในมณฑลฮกเกี้ยนของจีน ระหว่างที่ผมอยู่ในจีน ผมได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติในการสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจของท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง จึงสังเกตได้ว่าประสบการณ์ของจีนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นต้นมา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบราซิลได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทำให้ปัญหาความยากจนกลายเป็นประเด็นที่สำคัญ ทั้งนี้ รัฐเปร์นังบูกูที่ผมอาศัยอยู่นั้น ได้นำประสบการณ์ของจีนไปปรับใช้กับนโยบายท้องถิ่นให้เหมาะสม และใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความชีวิตชีวา พวกเรายังได้นำประสบการณ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ทันสมัยของจีนมาประยุกต์ใช้ และขับเคลื่อนการรับรองคุณสมบัติแรงงาน ในเดือนมีนาคมของปีนี้ เราได้เปิดหลักสูตรการรับรองคุณสมบัติ 60 ชั่งโมงให้กับผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นจำนวนมาก อนึ่ง เรายังจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานแบบครบวงจร และเปิดธุรกิจสินเชื่อผ่านสถาบันผู้ประกอบการ เพื่อสร้างระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายให้แก่พนักงานและผู้ประกอบการ นอกจากนี้ เรายังเสริมสร้างการผลิตทางการเกษตรตามสถานการณ์ของแต่ละท้องถิ่น และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ อาทิ กล้วย กาแฟ หนังแพะ ปลานิล ฯลฯ

ประเทศบราซิลและจีนมีอนาคตที่สดใสในการทำความร่วมมือด้านต่าง ๆ มากมาย จีนได้สร้างระบบผลิตไฟฟ้าสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และบราซิลมีศักยภาพสูงในการพัฒนาพลังงานลม รัฐเปร์นังบูกูกำลังเรียนรู้จากจีน หวังว่าสามารถกลายเป็นผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานลมในบราซิล อีกทั้งเรายังคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของบราซิลจะได้รับความนิยมในตลาดจีนมากขึ้น และกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านผลิตภัณฑ์นม นอกจากนี้ เราวางแผนที่จะส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่จีนมากขึ้นในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมวัยรุ่นให้เข้าใจวัฒนธรรมของจีน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้คนและวัฒนธรรมระหว่างบราซิลกับจีนอย่างต่อเนื่อง

ผมเชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประชาชนจีนจะยืนหยัดและมุ่งมั่นที่จะสร้างจีนให้กลายเป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรือง จีนที่มีความเป็นประชาธิปไตย มีอารยะธรรม สามัคคีและสวยงาม ประเทศที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง อันจะนำมาซึ่งโอกาสมากมายให้กับโลกอย่างแน่นอน

แหล่งที่มา: people.com.cn

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

จีนจะสร้างโอกาสมากมายให้กับโลกอย่างแน่นอน