ปธน.จีนย้ำเร่งปฏิรูประบบบริหารจัดการงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2021-11-25 15:09:41 |แหล่งที่มา: ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

วันที่ 24 พฤศจิกายน นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดี ประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง และประธานคณะกรรมการกลางลงลึกการปฏิรูปทุกด้าน กล่าวสุนทรพจน์ขณะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางลงลึกการปฏิรูปในทุกด้าน ครั้งที่ 22 โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเร่งปฏิรูประบบบริหารจัดการงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบครบวงจรในจีน

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า ต้องเร่งสร้างระบบสนับสนุนการพึ่งพาตนเองและเสริมสร้างความเข้มแข็งในตนเองสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ปฏิบัติตามกฎการดำเนินการของตลาดซื้อขายไฟฟ้าและเศรษฐกิจแบบตลาด ปรับปรุงการวางแผนโดยรวมของตลาดซื้อขายไฟฟ้า ตลอดจนอนุญาตให้สามารถใช้แหล่งผลิตไฟฟ้าร่วมกันและจัดสรรไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นในพื้นที่ที่กว้างขึ้นทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องพยายามเร่งสร้างระบบตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่เป็นหนึ่งเดียว เปิดกว้าง แข่งขันกันได้อย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้งมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูง และมีการกำกับดูแลที่ดี

นายสี จิ้นผิง ยังกล่าวด้วยว่า ต้องจัดตั้งระบบที่ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับมัธยมและประถมศึกษารับผิดชอบในทุกด้านภายใต้การนำขององค์กรพรรคคอมมิวนิสต์ ต้องยึดมั่นมาตรฐานและข้อกำหนดทางการเมืองตลอดกระบวนการการศึกษา เพื่อประกันให้แนวทางการศึกษาของพรรคฯ และการวางแผนการศึกษาของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังในสถานศึกษาระดับมัธยมและประถมศึกษา

นายสี จิ้นผิง กล่าวย้ำว่า ต้องเสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากโบราณวัตถุ พร้อมทั้งคุ้มครองและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้มากขึ้น ยกระดับขีดความสามารถในการศึกษาโบราณวัตถุให้สูงขึ้นและทำให้โบราณวัตถุของจีนเป็นที่รู้จักดียิ่งขึ้นต่อสาธารณชนและในประชาคมระหว่างประเทศ

นาบสี จิ้นผิง กล่าวทิ้งท้ายว่า ต้องให้การสนับสนุนมากขึ้นแก่เขตสาธิตนวัตกรรมอิสระแห่งชาติ “จงกวนชุน” เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากความได้เปรียบด้านทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนสถาบันนวัตกรรม