จีนออกข้อบังคับว่าด้วยการชำระเงินผ่านองค์กรที่มิใช่ธนาคาร

2021-01-22 15:45:07 |แหล่งที่มา: CRI

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ธนาคารประชาชนจีนออกข้อบังคับว่าด้วยการชำระเงินผ่านองค์กรที่มิใช่ธนาคาร (ฉบับขอความคิดเห็น) เพื่อกำกับดูแลตลาดบริการการชำระเงินและป้องกันความเสี่ยงในการชำระเงิน ข้อบังคับฉบับขอความคิดเห็นนี้ได้ชี้แจงข้อกำหนดการควบคุมโดยแยกประเภท เสริมการบริหารเงินสำรอง และมาตรการควบคุมต่อต้านการผูกขาดด้านการชำระเงิน

หลายปีมานี้ ตลาดบริการการชำระเงินของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบใหม่ ๆ และมีความเสี่ยงเกิดขึ้นตามมา ฉะนั้น ธนาคารประชาชนจีนจึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่างข้อบังคับฯฉบับนี้เพื่อป้องกันการเก็งกำไรและเกิดช่องว่างในการควบคุมบริหาร ซึ่งข้อบังคับฉบับนี้ได้แบ่งการชำระเงินเป็น 2 ประเภท คือ การดำเนินการบัญชีออมทรัพย์กับการประมวลผลธุรกรรมการชำระเงิน โดยมีการชี้แจงข้อบังคับการบริหารจัดการ

ที่น่าสนใจคือ ข้อบังคับดังกล่าวได้เน้นมาตรการต้านการผูกขาด ชี้แจงมาตรฐานยืนยันขอบเขตการตลาดและฐานะการแบ่งสัดส่วนตลาด เพื่อรักษาระเบียบการแข่งขันในตลาดให้มีความเที่ยงธรรม