ปธน.จีนเน้นทุ่มสุดกำลังเตรียมความพร้อมจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022

2021-01-21 15:01:57 |แหล่งที่มา: CRI

วันที่ 20 มกราคม นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 ที่กรุงปักกิ่ง พร้อมกล่าวปราศรัยสำคัญเน้นว่า การจัดงานให้ประสบความสำเร็จด้วยดี เป็นภารกิจสำคัญของพรรคและรัฐบาลจีน เป็นคำมั่นสัญญาอันหนักหน่วงที่จีนได้ให้ไว้กับประชาคมโลก

เราจะต้องขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ไขว่คว้าหาทางให้ทุกอย่างดียิ่งขึ้นบนพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว รวมทั้งต้องยึดมั่นในแนวความคิดการพัฒนาใหม่ และหลักการในการจัดงานโอลิมปิกแบบสีเขียว ครอบคลุม เปิดกว้าง และสุจริตในทั้งกระบวนการเตรียมความพร้อมจัดงานโอลิมปิก เราต้องพยายามจัดงานครั้งนี้ให้เป็นงานโอลิมปิกที่ยิ่งใหญ่ อลังการ และไม่ธรรมดา

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเน้นว่า งานโอลิมปิก และพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 เป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญยิ่งในช่วงต้นของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ทุกคนจึงต้องมีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น และความเร่งด่วนในกระบวนการเตรียมความพร้อมจัดงานครั้งนี้

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวด้วยว่า ช่วง 5 ปีมานี้ ภายใต้การนำของคณะชี้นำการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันด้วยดี รวมทั้งมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับองค์กรจัดตั้งกีฬาระหว่างประเทศ งานเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ จึงได้ประสบความสำเร็จที่น่าพอใจ ขณะนี้ ต้องดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้คืบหน้าต่อไป และพิจารณาถึงสถานการณ์ใหม่ ปรับปรุงแผนดำเนินการทุกอย่างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่นี้ เน้นการป้องกันควบคุมการระบาดของโควิด-19 และสามารถให้การแข่งขันรายการกีฬาเป็นไปด้วยดี สิ่งสำคัญอันดับแรกในการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้คือ “เรียบง่าย ปลอดภัย และยิ่งใหญ่อลังการ” ต้องป้องกันความเสี่ยงทุกประเภทอย่างรอบด้าน  ลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคให้ต่ำสุด ต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ อย่างจริงจัง เช่น การจัดแข่งขันรายการกีฬา การให้บริการด้านต่าง ๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวว่า  ขณะนี้ การเตรียมความพร้อมจัดงานโอลิมปิก พาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งได้เข้าสู่ช่วงที่สำคัญที่สุด ต้องพยายามทำทุกอย่างให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นตามกำหนด รวมทั้งให้เรียบเรียงและปฏิบัติตามแผนเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังตาม 6 ข้อดังต่อไปนี้ คือ

สร้างและบริหารสถานที่จัดแข่งกีฬาสำหรับงานครั้งนี้ให้ดี เสร็จสิ้นการสร้างสถานที่ที่ไม่ใช่สำหรับจัดการแข่งกีฬาตามกำหนดเวลา พร้อมขับเคลื่อนการสร้างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเข้าถึง อุปกรณ์ตรวจเชื้อโรค อุปกรณ์แยกคนไข้ และอุปกรณ์รับมือกับภาวะฉุกเฉิน

ต้องดำเนินงานบริหารให้ดีช่วงจัดงาน โดยต้องจัดตั้งระบบบริหารที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถในการประสานงานระหว่างพื้นที่และหน่วยงาน และความสามารถในการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน   
ต้องมีหลักประกันด้านการบริการต่าง ๆ เช่น ที่พักอาศัย อาหารการกิน การคมนาคม และการรักษาพยาบาล คุณภาพบริการดังกล่าวใน 3 เขตจัดการแข่งขันกีฬา ได้แก่ เขตตัวเมืองปักกิ่ง เขตเหยียนชิ่งชานกรุงปักกิ่ง และเมืองจางเจียโข่วในมณฑลเหอเป่ย จะต้องมีมาตรฐานเดียวกัน
ต้องกระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและองค์กรจัดตั้งกีฬาระหว่างประเทศอื่น และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด
ยกระดับการพัฒนากีฬาน้ำแข็งและหิมะ สนับสนุนให้เยาวชนจำนวนมากขึ้นมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาน้ำแข็งและหิมะ
ผลักดันการพัฒนาอย่างประสานกันระหว่างปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย พยายามสร้างผลงานมากขึ้นในด้านการคมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ และบริการด้านสาธารณะ อีกทั้งยังต้องพยายามวางแผนการใช้ประโยชน์สถานที่จัดแข่งกีฬาหลังงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งสิ้นสุดลง

 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า กรุงปักกิ่งและมณฑลเหอเป่ย ต้องทำหน้าที่และปฏิบัติภารกิจทุกอย่างในการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามเวลากำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งจะต้องปฏิบัติภารกิจตามกฎระเบียบทุกประการที่กำหนดไว้ บริหารงบประมาณ และกำกับดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างอย่างเข้มงวด ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุคอรัปชั่น เพื่อให้งานโอลิมปิกครั้งนี้เป็นงานขาวสะอาดดั่งน้ำแข็งและหิมะ