มณฑลยูนนานทางด่วนเชื่อมทั่วถึง 16 เมือง

2021-01-15 15:30:53 |แหล่งที่มา: Xinhua

หลังจากที่สร้างทางด่วนมานานกว่า 5 ปี ในที่สุดทางด่วนม่อหลิน ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างอำเภอม่อเจียงถึงเมืองหลินชางในมณฑลยูนนานก็ได้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มเปิดทดลองใช้งานในวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา การเปิดใช้ทางด่วนสายนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงมณฑลยูนนานได้มีทางด่วนเชื่อมต่อครบทั้ง 16 เมือง/แคว้นแล้ว

ทางด่วนม่อหลินเริ่มต้นระยะทางจากอำเภอม่อเจียงเมืองผูเอ่อและไปสิ้นสุดที่เขตหลินเสียงเมืองหลินชาง รวมระยะทางประมาณ 236 กิโลเมตร หลังจากเปิดใช้ทางด่วนม่อหลินงแล้ว ทำให้ระยะทางจากคุนหมิงไปยังหลิงชางลดลงกว่า 140 กิโลเมตร ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเมืองหลินชางให้ใกล้ชิดกับ “วงกลมเศรษฐกิจ 4 ชั่วโมงของคุนหมิง” มากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อปูพื้นฐานด้านการคมนาคมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น มณฑลยูนนานจึงได้เร่งก่อสร้างทางด่วนในพื้นที่ระดับอำเภออย่างต่อเนื่อง จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2563 มณฑลยูนนานมีทางด่วนรวมแล้วมากกว่า 9,000 กิโลเมตร