จีนหวังผสาน ‘จุดแข็ง’ จับมือนานาประเทศพัฒนาโลกยุคใหม่

2021-01-11 16:32:26 |แหล่งที่มา: Xinhua

(แฟ้มภาพซินหัว : อุปกรณ์ทางการแพทย์ของจีนเพื่อกลุ่มประเทศแอฟริกาถูกขนส่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโกโตกาของกานา วันที่ 6 เม.ย. 2020)

วันอาทิตย์ (10 ม.ค.) สำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจีนเผยแพร่สมุดปกขาว “ความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่” (China’s International Development Cooperation in the New Er

สมุดปกขาวฉบับดังกล่าวประกอบด้วย 8 บทย่อย คำนำและข้อสรุป ชี้แจงมุมมองของจีนต่อความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในยุคใหม่ รวมถึงพันธกิจที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติจริงแล้วและแผนงานในอนาคตข้างหน้า

จีนยังคงเดินหน้าเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จัดลำดับความสลักสำคัญระดับสูงกับกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาในเอเชียและแอฟริกา ตลอดจนกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เข้าร่วมแผนริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (BRI)

นับตั้งแต่นำเสนอแผนริเริ่มฯ จีนดำเนินความร่วมมือด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน การค้า การเงิน และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนบนพื้นฐานความต้องการของแต่ละประเทศ สร้างพื้นที่และโอกาสจากแผนริเริ่มฯ ที่มีคุณภาพสูง

จีนในฐานะผู้มีส่วนร่วมคนสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030 ของสหประชาชาติ (UN) ได้ช่วยเหลือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ลดความยากจน กระตุ้นความก้าวหน้าทางการเกษตร สนับสนุนการเข้าถึงการศึกษา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม

สมุดปกขาวฯ ชี้ว่าจีนจัดสรรความช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ ที่ต้องการอย่างสุดความสามารถเสมอมา ใช้จุดแข็งของตนเองช่วยรับมือสารพัดความท้าทายระดับโลก และปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลโลกให้ดียิ่งขึ้น

จีนเพิ่มความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าแก่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความร่วมมือทางเทคนิคเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และวิธีการ รวมถึงจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนกับสถาบันระหว่างประเทศและประเทศผู้ให้ระดับทวิภาคี เพื่อสำรวจและดำเนินความร่วมมือระดับไตรภาคีด้วยทัศนคติเปิดกว้างและปฏิบัติได้จริง ซึ่งช่วยอัดฉีดแรงกระตุ้นใหม่สู่ความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ จีนจะยังคงยึดถือแนวคิดประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกัน และเดินตามหลักการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมอันดียิ่งขึ้น เพื่อ “ทำทุกสิ่งทุกอย่างตามศักยภาพ” อันจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศและประสานจุดแข็งของจีนสู่การพัฒนาระดับโลก